Morska vila 6

Osnovni podaci

Stambeni objekt Morska vila 6 izgrađen je na adresi Put Žnjana 43 i 45 u Splitu, na kat. čestici 7414/3 k.o. Split ukupne površine 4.109,00 m2. Neto stambena korisna površina objekta je 4.700,05 m2. Objekt je projektiran kao dva stambena ulaza sa po dvije vertikalne komunikacije (stubišta i dizala), ukupno pedeset osam stanova, pripadajućim dvorištem, te osiguranim parkirnim mjestima ispred objekta (13 mjesta) i u zajedničkoj podzemnoj garaži (87 mjesta).
Objekt sadrži dvije podzemne etaže, suteren, prizemlje, tri kata i nadgrađe. Visinska kota objekta omogućuje otvoreni pogled na more svim stanovima u objektu.
Izgradnja objekta je počela u travnju 2019. godine, a završen je u travnju 2021. godine. Dana 05.05.2021. godine izdana je Uporabna dozvola za objekt, a 05.05.2021. godine ista je postala pravomoćna.

Katnost

Podrumske etaže (-1 i -2) – garaža
87 parkirnih mjesta i osiguran dvosmjerni promet kroz garažu. Pješački izlazi iz garaže osigurani su direktno kroz ulazno-izlazna vrata garaže i stubištem s dizalom prema nadzemnim etažama.
Stambeni dio
U suterenu se nalazi devet stanova, dvanaest stanova u prizemlju, po jedanaest stanova na 1., 2. i 3. katu, te četiri stana na nadgrađu objekta. Vertikalna komunikacija s garažnim prostorom i svim etažama osigurana je stubištem i dizalom.

Pristup objektu

Automobilski pristup
Automobilski pristup objektu je s ulice Put Duilova (ulaz sa zapada objekta).
Pješački pristup
Pješački ulaz u zgradu je s ulice Put Duilova (ulaz s juga objekta).